AB Netten B.V.

Assortiment

Diensten

Samples

Over

Algemene voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van AB Netten B.V., gevestigd te Helmond

Art. 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door AB Netten B.V.. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door AB Netten B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door met AB Netten B.V. een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueeldoor hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitendde door AB Netten B.V. gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen
1. Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijkpersoon, die met AB Netten B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
2. Elke tussen AB Netten B.V. en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor P. AB Netten B.V. zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van AB Netten B.V. onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
4. Bedingen, op grond waarvan AB Netten B.V. een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door AB Netten B.V. gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Kleurafwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen kunnen niet worden uitgesloten.
2. AB Netten B.V. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. AB Netten B.V. is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan AB Netten B.V. gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer AB Netten B.V. de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien AB Netten B.V. een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. Een opdracht kan door wederpartij schriftelijk dan wel telefonisch worden gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, de gewenste goederen en de daarbij behorende referentie dient te vermelden.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens AB Netten B.V. door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door AB Netten B.V. en wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
3. In geval de wederpartij naar oordeel van AB Netten B.V. niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is AB Netten B.V. gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan AB Netten B.V. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5. Prijzen en tarieven
1. Alle door AB Netten B.V. gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Prijzen van AB Netten B.V. zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft AB Netten B.V. het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. De door AB Netten B.V. vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. AB Netten B.V. is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art. 6. Levering
1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De met een levering verbonden kosten worden aan wederpartij in rekening gebracht.
2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van AB Netten B.V. verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.
3. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien er sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

Art. 7. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is AB Netten B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/ of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfs-storing, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van AB Netten B.V. kan worden gevergd.
2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast AB Netten B.V. ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft AB Netten B.V. recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar AB Netten B.V. terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 8. Aansprakelijkheid
1. AB Netten B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door AB Netten B.V. verleende diensten of geleverde producten, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
2. AB Netten B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, door derden in opdracht van AB Netten B.V. ten behoeve de wederpartij, verleende diensten of geleverde producten, zulks in het bijzonder in het geval van door derden verichtte schoonmaak- en montagewerkzaamheden.
3. AB Netten B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen die op verzoek van de wederpartij bij laatstgenoemde ten behoeve van beletteringswerkzaamheden bij AB Netten B.V. zijn opgehaald bij de wederpartij.

Art.9. Reclames
1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij terzake van de hoedanigheid ener leverantie.
2. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
3. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en genoemd schrijven, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen veertien dagen na de levering, dan wel na het ontdekken van een eventueel verborgen gebrek, in het bezit van AB Netten B.V. is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. De goederen waarop de reclame betrekking heeft dienen door wederpartij voor AB Netten B.V. ter beschikking te worden
gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van AB Netten B.V. is het wederpartij niet toegestaan de goederen waarop de reclame betrekking heeft aan AB Netten B.V. te retourneren.
4. In geval van een gerechtvaardigde reclame is AB Netten B.V. uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat AB Netten B.V. aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade.
5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.10. Garantie
1. AB Netten B.V. staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/of de door haar verleende diensten, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
2. AB Netten B.V. verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte folie garantie gedurende drie jaar vanaf de factuurdatum. Garantie voor de door AB Netten B.V. geleverde en verwerkte folie wordt slechts gegeven indien en voorzover de fabrikant/leverancier van de materialen garantie verstrekt.
4. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrok-ken materialen.
5. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien de folie voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
6. Indien het herstel of de vervanging van de materiaal door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent AB Netten B.V. geen garantieaanspraken.
7. Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt AB Netten B.V. als gevolg hiervan even-eens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.

Art.11. Betaling
1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door AB Netten B.V. aangewezen bank- of girorekening.
2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van AB Netten B.V..
3. In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
4. AB Netten B.V. is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten.
6. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
7. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan AB Netten B.V. een rente van 1,5% per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeis-bare bedrag.
8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is AB Netten B.V. gerechtigd bij de aanmaning administratiekosten ter hoogte van 100,- in rekening te brengen.
9. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van 115,—.
10. AB Netten B.V. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeen-komst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door AB Netten B.V. totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van AB Netten B.V. op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat AB Netten B.V. deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van AB Netten B.V. totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, doch zolang de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste verzoek van
AB Netten B.V. aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan AB Netten B.V. terug te geven.

Art.13. Intellectuele eigendomsrechten
1. Door AB Netten B.V. aan wederpartij verstrekte tekeningen, schema’s, teksten, schetsen, berekeningen, ontwerpen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens uitdrukkelijke schrif-telijke toestemming van AB Netten B.V. behoudt zich het uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
2. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 250,-, onverminderd het recht van AB Netten B.V. tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

Art.14. Ontbinding
1. Onverminderd de AB Netten B.V. verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan AB Netten B.V. een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art.15. Geschillen
1. Op alle door AB Netten B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien wederpartij in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter van het arrondissement Amsterdam.
3. Indien wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door een arbitragecommissie.

Artikel 16 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. *Maatwerk
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
*Maatwerk valt niet onder het herroepingsrecht, onder maatwerk word verstaan:
– Afwijkende lengtes, breedtes en/of hoogtes t.o.v het algemene assortiment
– Zelf opgegeven maatvoering voor het te maken product.

Artikel 17 – Conversies
1. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het/de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.